1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص

قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص‌

مصوب اسفندماه 1353

ماده 1 ـ هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یاتهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده‌سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد مجازات مرتکب‌حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال خواهد بود.

ماده 2 ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیب‌های‌وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائم یا زوال ‌عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد مجازات مرتکب اعدام‌است‌.

ماده 3 ـ هر گاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس اوشده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است‌.

ماده 4 ـ هر گاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای‌وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است‌. اگر به او صدمه جسمانی یا روانی واردشود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یافقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی‌بدن او گردد و یا با لواط شده و یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است‌.

ماده 5 ـ هر گاه به مجنی علیه صدمه جسمی دیگر یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا 15 سال است‌.

ماده 6 ـ در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ‌ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می‌ماند و هر گاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه بدست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.

ماده 7 ـ هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم‌ محکوم می‌شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده‌است‌.

ماده 8 ـ در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسان او و یا ضابطین دادگستری‌تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند، دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه ‌تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات‌ تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.

ماده 9 ـ در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال‌تمام داشته و مجازات اصلی جرم اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند او را با رعایت ماده 33قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید.

ماده 10 ـ وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که‌سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده‌مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید.

ماده 11 ـ در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات‌مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

ماده 12 ـ مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو می‌شود.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟