1397 خرداد
دوشنبه
28

لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین‌ مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند

لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین‌ مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص بشوند

مصوب 9/4/1333 با اصلاحات بعدی‌

ماده واحده ـ هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آنها هم مسلح‌نباشد در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفرارتش محکوم خواهند شد.

تبصره 1 ـ درصورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری ‌از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین بشوند، از مجازات معاف ‌خواهند بود و همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار مامورین انتظامات تسلیم نشوند و در نتیجه‌فرار آنها و تیراندازی مامورین مجروح یا مقتول گردند مامورین انتظامی از مجازات معاف می‌باشند.

تبصره 2 ـ مامورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحا معاونت کرده و یا وسایل‌فرار آنها را فراهم آورند مشمول مقررات این قانون بوده و به حبس جنایی درجه یک از ده الی پانزده‌سال محکوم خواهند گردید.

تبصره 3 ـ منسوخ شده است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟