1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه‌

مصوب 27/10/1338

ماده واحده ـ هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها و یا جواهرفروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی‌ معمولا وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال‌، مسلحانه حمله ببرند (هرچند ]فقط‌[ یک نفر ازآنها مسلح باشد) هریک از مرتکبین درصورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس دایم و در صورت‌ وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هرگاه اراده مرتکبین در آن تاثیر نداشته مجازات هریک از مرتکبین حبس جنایی درجه یک از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تاثیر داشته مجازات آنان حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج‌سال خواهد بود و درصورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایزنیست‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟