1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها و پانسیونها

قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه‌ها و پانسیونها

مصوب 1 شهریور ماه 1312

ماده اول ـ صاحبان مهمانخانه و پانسیون و جاهای مانند آن حق دارند مادام كه وارد یا مسافر بدهی‌خود را از بابت كرایه  منزل و قیمت غذا و سایر چیزهایی كه مصرف كرده‌اند نپردازد از خروج اشیاء و اثاثیه متعلق به او معادل بدهی او جلوگیری كرده و در شهرها از مامورین نظمیه و در خارج از شهرها از مامورین امنیه توقیف اشیاء مذكور را تقاضا كنند.

هرگاه معلوم شود كه اشخاص فوق  بدون حق مانع خروج اسباب یا اثاثیه شده و یا توقیف آن راتقاضا كرده‌اند علاوه بر جبران خسارات مالی مسافر یا وارد به جزای نقدی از پنجاه تا هزار ریال‌محكوم خواهند شد.

تبصره ـ حق استفاده از این ماده مخصوص كسانی است كه قبلا كرایه منزل و قیمت غذا و غیره رااعلان و در محلی كه هر وارد بتواند آن را ببیند الصاق  كرده باشند.

ماده دوم ـ هر كس در مهمانخانه یا رستوران و جاهای مانند آن وارد شده و پس از بیتوته یا صرف ‌غذا و غیره به استناد نداشتن مالی از تادیه كرایه منزل یا قیمت چیزهایی كه مصرف كرده خودداری ‌نماید علاوه بر محكومیت حقوقی به حبس تادیبی از 8 روز تا 15 روز محكوم خواهد شد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟