1397 تير
يكشنبه
31

قانون اطلاح ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378

قانون اطلاح ماده 128 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378

ماده واحده ـ با عنایت به اینکه مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/6/1382 به پایان می‌رسد، لذا ماده (128) قانون مذکور و تبصره آن به شرح ذیل ابقاء می‌شود:

ماده 128 ـ متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس ازخاتمه تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 17/3/1382 با  اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟