1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون لغو مجازات شلاق

قانون لغو مجازات شلاق

مصوب تیرماه 1344

ماده واحده ـ الف (در مورد اصلاح تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومی می‌باشد)

ب ـ مجازات تازیانه از ماده 3 قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملیک ‌می‌کنند مصوب دوم جوزا 1302 و همچنین مجازات شلاق  مذکور در ماده 273 مکرر قانون ‌مجازات عمومی حذف می‌شود.

ج ـ درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب‌قرار گیرند چنانچه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟