1397 تير
يكشنبه
31

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی

قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌

مصوب اسفندماه 1375

ماده واحده ـ اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی‌، مصوب هشتم مردادماه یکهزار و سیصد وهفتاد هجری شمسی کمیسیون امور قضایی و حقوق  مجلس شورای اسلامی‌، به مدت ده سال‌تمدید می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوازدهم اسفندماه یکهزار وسیصد وهفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1375 به تایید شورای‌نگهبان رسیده است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟