1397 خرداد
دوشنبه
28

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون‌مجازات اسلامی

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده 19 قانون‌مجازات اسلامی‌

مصوب دی ماه سال 1378 مجلس شورای اسلامی‌

ماده 1 ـ دادگاه باتوجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم‌، نوع جرم‌، میزان محکومیت‌ دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم‌، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال‌محکوم علیه در محل و همچنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت‌اجباری مناسب تشخیص داده نشده‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین‌می‌نمایند.

ماده 2 ـ وزارت کشور می‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی‌، امنیتی‌، اجتماعی و غیره برای‌اقامت اجباری مناسب نمی‌باشند هر سال یک بار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضاییه‌ جهت ابلاغ دادگاهها ارسال نماید.

ماده 3 ـ چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی رابه لحاظ شرایط سیاسی‌،امنیتی‌، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلا مراتب از طریق دادگستری به قوه قضائیه جهت‌ابلاغ به دادگاه اعلام می‌شود.

ماده 4 ـ نقطه نظرات مقامات محلی‌، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آن‌مستقیماًبه‌وزارت‌کشورارسال‌می‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری‌، مورد توجه قرار گیرند.

ماده 5 ـ دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم‌، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم‌ بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 6 ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادر کننده رای از طریق مرجع‌مجری حکم به عمل می‌آید.

ماده 7 ـ وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری‌ محکومان‌، حداقل یک بار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد.

ماده 8 ـ این آیین نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده 19 قانون مجازات اسلامی‌،مصوب 27/10/1378 در 8 ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و درتاریخ 27/3/1380 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟