1397 خرداد
دوشنبه
28

لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید

لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید

مصوب 16 اسفند ماه 1337

ماده واحده ـ هرکس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کسی ‌بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان علیه گردد به حبس ‌جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی‌ درجه دو از دو سال تا ده سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبس جنایی درجه دو از دو سال ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا پنج سال است‌.

در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای ماده 44 قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه‌تخفیف جایز نیست‌.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟