1397 خرداد
دوشنبه
28

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند

مصوب 31 اردیبهشت ماه 1308 شمسی کمیسیون قوانین عدلیه‌

ماده 1ـ هرگاه محکوم علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و همچنین اگرمدعی علیه برای تامین مدعی به مال متعلق به غیر را مال خود معرفی کند و برای وصول حق ‌محکوم‌له یا داین و یا تامین مدعی به‌، عملیاتی نسبت به آن مال شود محکوم له یا داین و یا طرفی ‌که مدعی به او تامین شده مسوول خسارات وارده بر صاحب مال نخواهد بود و صاحب مال ‌می‌تواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال خود معرفی کرده است مراجعه کند.

تبصره ـ اشخاصی که از ابتدای 1303 تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در ماده فوق مال‌ غیر را مال خود معرفی کرده‌اند نیز مشمول ماده فوق خواهند بود.

ماده 2 ـ محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال‌متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق‌قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.

ماده 3 ـ این قانون از 15 خرداد 1308 به موقع اجرا گذارده می‌شود.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟