1397 تير
پنجشنبه
28

نحوه تنظیم اوراق لازم برای استرداد متهمین

نحوه تنظیم اوراق لازم برای استرداد متهمین

بخشنامه شماره 529/ح /3298ـ4/2/1335 وزیر دادگستری

در مواردی كه استرداد متهمین ضرورت دارد در نحوه تهیه و تنظیم اوراق و اسناد راجع به استرداد از طرف دادسراها نواقصی مشاهده می شود كه موجب تاخیر در امر استرداد و باعث آن می گردد كه توقیف متهمین بیش از مدت مقرر در قراردادهای استرداد در خارج كشور متعاهد ادامه یابد كه در نتیجه منجر به رفع توقیف از آنان می گردد. لزوما متذكرمی گردد كه شعب بازپرسی با دخالت دادستان باید اوراقی كه حاوی مشخصات هر متهم (نام و نام خانوادگی نام پدر، سن ، مشخصات و علائم از هیكل و چهره لدی الاقتضا ، ضمیمه نمودن عكس و اثر انگشت متهم ) شغل ، اقامتگاه متهم در ایران سكونت فعلی در كشور بیگانه (در حدود امكان مشخصات كامل محل از قبیل شهر و خیابان و غیره )، بیان نوع جرم و تاریخ و محل وقوع آن ذكر ماده قانونی كه در كشور ایران جرم منطبق با آن است متن قرار توقیف با ذكر موافقت دادستان كه به امضا  و مهر بازپرس و دادستان مربوطه رسیده باشد به انضمام رونوشت مصدق هرگونه اسناد و مداركی كه وقوع جرم و یا انتساب آن را به متهم محرزمی دارد از قبیل صورت جلسات معاینه اجساد و گزارش ضابطین عدلیه و گواهی گواهان و نحوه آن را هر یك در سه نسخه تهیه نموده و به اداره حقوقی وزارت دادگستری ارسال گرددتا از طریق وزارت امور خارجه اقدام لازم به عمل آید. عدم رعایت مراتب فوق موجب تخلف است .

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟