1397 تير
پنجشنبه
28

نحوه تقاضای استرداد مجرمین

نحوه تقاضای استرداد مجرمین

بخشنامه شماره 2689/7 ـ 17/4/1348 وزیر دادگستری

پیرو بخشنامه شماره 529/ح 3298 مورخه 4/2/1335 درباره نحوه تقاضای استرداد مجرمین ملاحظه می شود که بعضی از مراجع قضایی برای استرداد متهمین مستقیما به پلیس بین المللی مراجعه می نمایند با توجه به قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 مراجعه به پلیس بین المللی جز برای کشف هویت و محل سکونت متهم یا مجرمین در خارج از کشوروجهه قانونی ندارد. تقاضای استرداد با کشورهایی که قراردادی منعقد شده در حدود آن قرارداد و الا بر اساس اقدام متقابل به شرح قانون استرداد مجرمین مصوب سال 1339 به عمل خواهد آمد. در صورت اخیر باید طبق ماده 12 قانون مذکور مدارک زیر ماشین شده و در سه نسخه به اداره حقوقی ارسال گردد.

1 ـ حکم محکومیت (در مود محکومان ) یا قرار جلب به محاکمه یا قرار بازداشت متهم که به موافقت دادستان رسیده باشد.

2 ـ خلاصه جامع و کاملی که از جریان اتهام و دلایل موجود به امضای دادرس مربوط شامل تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه و نشانی و مشخصات کامل متهم یا محکوم در کشورخارجی و در صورت امکان عکس او.

3 ـ رونوشت مواد استنادی از روی قانون مجازات عمومی یا قوانین دیگر.

مدارک بالا پس از ترجمه رسمی از طریق وزارت امور خارجه تسلیم کشور محل اقامت متهم یا محکوم خواهد شد.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟