1397 تير
پنجشنبه
28

قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسیکوتروپ )

قانون مربوط به مواد روان گردان ( پسیکوتروپ  )

مصوب 8/2/1354

 

ماده 1 ـ مواد روان گردان به موادی گفته می شود که در فهرستهای چهارگانه ضمیمه این قانون مندرج است . وزارت بهداری در صورت توصیه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد می تواند در فهرستهای چهارگانه مذکور با تصویب هیأت وزیران تجدیدنظر نموده و مراتب را وسیله روزنامه رسمی کشور و جراید کثیرالانتشار اعلام نماید این تغییرات پس از انقضای پانزده روز از تاریخ انتشار لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 2 ـ وزارت بهداری مجاز است مواد مندرج در فهرست شماره یک ضمیمه این قانون را منحصرا برای تحقیقات علمی و یا مصارف پزشکی تهیه و یا وارد نموده و طبق آیین نامه ای که به تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین خواهد رسید به مقادیر محدود فقط در اختیار سازمان های تحقیقی و پزشکی دولتی و یا وابسته به دولت و یا سازمانهای تحقیقی و پزشکی دیگری که صلاحیت آنها از طرف دولت تایید شده باشد قرار دهد.

ماده 3 ـ هرکس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند و یا بدون اجازه وزارت بهداری عالما وارد یا نگاهداری یا حمل نماید حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:

الف ـ برای ساختن ، حبس دایم .

ب ـ برای فروختن یا به معرض فروش گذاردن ، حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال .

ج ـ برای وارد کردن بیش از ده (10) گرم ، حبس دایم و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال .

د ـ برای نگاهداری و یا حمل غیرمجاز بیش از مقدار ده (10) گرم حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال و برای ده (10) گرم یا کمتر حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال .

تبصره ـ مواد مذکور ولو این که با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب می شود مشروط به این که به همان صورت قابل مصرف باشد.

ماده 4 ـ هرکس مواد مندرج در فهرست های شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون را بدون اجازه وزارت بهداری بسازد یا وارد یا صادر نماید علاوه بر ضبط مواد مزبور به حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 5 ـ سازنده یا واردکننده مجاز مواد مذکور در ماده 4 این قانون مکلف است قبل از فروش برچسبی روی بسته بندی هایی که به دست مصرف کننده می رسد (شیشه ، لوله ، جعبه و نظایر آن ) الصاق  نماید که به فارسی نوشته شده باشد (فروش بدون نسخه پزشک ممنوع است ). عمده فروشان دارو و داروخانه ها مجاز به عرضه بسته بندیهای مذکور بدون داشتن برچسب نمی باشند و در صورتی که بسته بندیهای فوق بدون برچسب مذکور خارج از محوطه انبار دیده شود وسیله وزارت بهداری ضبط خواهد شد.

ماده 6 ـ فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون جز به موسسات درمانی و عمده فروشی دارو و داروخانه و لابراتوار یا موسسه داروسازی ممنوع است در صورت تخلف علاوه برضبط مواد مزبور مرتکب به حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 7 ـ فروش مواد مذکور در ماده 4 این قانون به مصرف کننده فقط باید از طریق داروخانه انجام گیرد و داروخانه منحصرا در مقابل نسخه پزشک می تواند مواد مزبور را به مصرف کننده بفروشد متخلف به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 8 ـ نگاهداری مواد مذکور در ماده 4 این قانون وسیله افراد غیرمجاز ممنوع است ودر صورت تخلف علاوه بر ضبط مواد مذکور مرتکب به حبس جنحه ای تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 9 ـ فرآورده های دارویی که ماده اصلی آنها محتوی یک یا چند ماده مندرج درفهرست های شماره 2 و 3 و 4 ضمیمه این قانون باشند مشمول کلیه مقررات ناظر بر ماده مزبور خواهد بود.

تبصره ـ وارد یا خارج کردن از کشور یا نگاهداری یا حمل مواد مذکور در ماده 4 این قانون در صورتی که به مقادیر متناسب یا مصارف درمانی شخصی باشد از شمول کلیه مقررات این قانون معاف خواهد بود.

ماده 10 ـ انتشار آگهی تبلیغاتی در مورد مواد روان گردان جز در نشریات پزشکی و دارویی بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است مرتکب به جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

ماده 11 ـ موادی که به موجب این قانون ضبط می شود در اختیار وزارت بهداری قرارخواهد گرفت تا در صورت قابل مصرف بودن به مصرف رایگان بیماران برساند و در غیراین صورت معدوم نماید.

ماده 12 ـ آیین نامه اجرایی این قانون وسیله وزارت بهداری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 

فهرست شماره 1

 

                 دی .آی .تی D.E.T. N, N-diethyltryptamine Hydroxy-l          (dimethyl-1,2,hepthyl)-3

         دی .ام .اچ .پی D.M.H.P.  tetrahydro 7,8,9,10 trimethyl-6,6,9                6H-dibenzo (b,d) pyranne.

         دی .ام .تی D.M.T. N, N, -dimethyltryptamine. (+)-N,        N-diethyllysergamide

+)-LYSERGIDE LSD,    (diethyl-amide de l' acide

        LSD-25      dextro-lysergique.

        25ال .اس .دی وال .اس دی Trimethoxy-3,4,5, phenethyl-amine.

        مسکالین Mescaline        Hydroxy-ln-hexyl-3tetrahydro-7,8,9,10

        trimethyl-6,6,9

        پاراهکسیل      Parahexyl 6H-dibenzo (b,d) pyranne.

        پسیلوسین .پسیلوتسین       (dimethylamino-2 ethyl)-3 hydroxyl-4    indol        dihydrogenophosphatede

        Psilocine, Psilotsin               (dimethyl-amino-2

        پسیلوسی بین Psilocybine        ethyl)-3 indolyle-4 Amino-2  اس .تی .پی و دی .او.ام .     4 Amino- 2) dimethony-2,5,methy 1-4 phenyl-1propane.

        S.T.P و D.O.M.

        تترائیدرو کانابینول ها    Hydroxyl-1 pentyl-3 tetrahydro             6,7,10,10atrio a trimethyl- 6,6,96H     و تمام ایزومرها dibenzo (b,d,) Pyranne.       Tetrahydro - cannabinols

        lstous les isomeres

فهرست شماره 2

Amphetamineآمفتامین

Dexamphetamineدکس آمفتامین

Methamphetamineمت آمفتامین

Methylphenidateمتیل فنیدات

Phencyclidineفن سیکلیدین

Phenmetrazineفن مترازین

 

فهرست شماره 3

Amobarbitalآموباربی تال

Cyclobarbitalسیکلوباربی تال

Glutethimideگلوته تی مید

Pentobarbitalپنتوباربی تال

Secobarbitalسکوباربی تال

 

فهرست شماره 4

Amfepramoneآمفپرامون

barbitalباربی تال

Ethychlorvynolات کلروینول

Ethinamateاتی نامات

Meprobamateمپروبامات

Methaqualoneمتاکالون

Methylphenobarbitalمتیل فنوباربی تال

Methypryloneمتی پریلون

Phenolbarbitalفنول باربی تال

Pipradolپی پرادول

فهرست های فوق  منضم به قانون مواد روان گردان (پسیکوتروپ ) می باشد
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟