1397 تير
پنجشنبه
28

آیین نامه عفو و تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر که در اجرای مصوبه 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اسلامی محکومیت یافته و می یابند

آیین نامه عفو و تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر که در اجرای مصوبه 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام اسلامی محکومیت یافته و می یابند

مصوب 2/12/1369 ستاد مبارزه با مواد مخدر

 

ماده 1 ـ ستاد پیشنهاد عفو تخفیف مجازات محکومینی که مجازات در روحیه آنان موثر واقع و موجب تنبه ایشان شده و به راه صلاح بازگشت باشند را با رعایت بندها و موارد ذیل پذیرفته و مشمول عفو تخفیف قرار خواهند داد به استثنا کسانی که :

الف ) سابقه محکومیت موثر در زمینه مواد مخدر داشته باشند.

ب ) اشتهار به فعالیت در جهت تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر داشته باشند.

ج ) درگیری مسلحانه با نیروی نظامی و انتظامی

د) از اعضا شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر باشند.

ه  ) از عناصر اصلی شبکه های تهیه و توزیع مواد مخدر باشند.

و) سابقه فرار داشته و یا اقدام به تشکیل شبکه های مخفی به منظور اجرای طرح فرار و ورود مواد مخدر به داخل زندان نموده باشند.

ز) زندانیان را تحریک به اغتشاش نموده و یا اشتهار به فساد و شرارت داشته باشند.

بند 1 ـ محکومینی که حکم محکومیت آنان اعدام باشد قبل از اجرای حکم با درخواست مقام قضایی مربوطه و پیشنهاد قوه قضائیه پس از موافقت ستاد با یک درجه تخفیف از اعدام به حبس ابد تقلیل می یابد در این صورت اجرای حکم تا اعلام نتیجه متوقف خواهند ماند.

بند 2 ـ محکومینی که حکم محکومیت آنان حبس ابد یا بیش از 15 سال باشد با یک درجه تخفیف به 15 سال حبس تقلیل می یابد مشروط بر اینکه محکومین حبس ابد حداقل 15 سال و در سایر موارد تا 10 سال از محکومیت اولیه خود را گذرانده باشند.

بند 3 ـ محکومینی که حبس آنان بیش از 10 الی 15 سال باشد محکومیت آنان به نصف تقلیل می یابد مشروط بر اینکه 5 سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند.

بند 4 ـ محکومینی که حبس آنان بیش از 5 الی 10 سال باشد محکومیت آنان به نصف تقلیل می یابد مشروط بر اینکه حداقل 2 سال از مدت محکومیت مقرر در حکم اولیه راسپری کرده باشند.

بند 5 ـ محکومینی که حبس آنان 5 سال و کمتر باشد پس از تحمل نصف مدت محکومیت مقرر در حکم اولیه مشمول عفو خواهند شد.

بند 6 ـ محکومینی که در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر به جای پرداخت جریمه تحمل حبس می نمایند با احتساب بندهای فوق جریمه آنها مشمول عفو تخفیف خواهد شد.

بند 7 ـ محکومینی که حبس و جزای نقدی داشته باشند پس از اتمام مدت محکومیت حبس از طریق تحمل حبس یا با استفاده از عفو در خصوص جزای نقدی مشمول بند 6خواهند شد.

ماده 2 ـ ستاد لیست پینشهادی عفو یا تخفیف مجازات را جهت بررسی و اعلام نظر ازقوه قضائیه دریافت خواهد کرد.

ماده 3 ـ درخواست عفو مجدد در مورد محکومین ماده 1 منوط به سپری کردن ثلث محکومیت باقی مانده پس از عفو می باشد.

ماده 4 ـ در موارد خاص با صلاحدید ستاد عفو یا تخفیف مجازات مشمول شرایط وبندهای فوق نخواهد شد.

ماده 5 ـ دفتر هماهنگی ، بازرسی و پیگیری امور قضایی ستاد موظف است پس از احرازشرایط مندرج در ماده یک بر اساس این آیین نامه نظر ستاد را در خصوص عفو یا تخفیف به قوه قضائیه منعکس نمایند.

تبصره ـ در صورت وجود اختلاف نظر بین مقام قضایی پیشنهاد دهنده عفو یا تخفیف ونیروی انتظامی عمل کننده ، دفتر قضایی ستاد از طریق دعوت به تشکیل کمیسیونی مرکب از:معاون قضایی دادستان کل کشور، مسئول امور قوه قضائیه ، مسئول دفتر قضایی ستاد، کمیته انقلاب اسلامی و نماینده سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی حل اختلاف خواهدنمود. این کمیسیون زیر نظر ستاد خواهد بود.

ماده 6 ـ این آیین نامه مشتمل بر 6 ماده 7 بند و 1 تبصره در جلسه مورخ 2/12/69 ستاد به تصویب رسید.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟