1397 تير
يكشنبه
31

قانون شمول قانون مجازات اخلال ‌كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال ‌كنندگان در عرضه و توزیع گندم‌ و آرد و قند و شكر و برنج و روغن‌

قانون شمول قانون مجازات اخلال ‌كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال ‌كنندگان در عرضه و توزیع گندم‌ و آرد و قند و شكر و برنج و روغن‌

مصوب اردیبهشت 1354

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون مجازات اخلال‌ كنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب اردیبهشت‌ ماه سال 1353 شامل افرادی كه به نحوی از انحا از راه ایجاد مضیقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزیع گندم و آرد و قند و شكر و برنج و روغن و سایر مواد ارزاق  عمومی را كه دولت تعیین و اعلام خواهد نمود فراهم نمایند و یا با اقدام خود موجب‌ كمیابی و گرانی مواد مزبور شوند نیز خواهد بود.

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟