1397 تير
يكشنبه
31

قانون تعزيرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی - مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام‌

فصل اول ـ تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی‌

ماده 1 ـ ایجاد موسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم ‌بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه اول ـ تعطیل موسسه و ضبط کلیه ملزومات موسسه به نفع دولت‌.

مرتبه دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ‌، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.

مرتبه سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم‌، زندان از شش ماه تا یک سال‌.

ماده 2 ـ ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه‌ کار جرم بوده و متخلف به‌ مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه‌ اول ـ تعطیل موسسه‌، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ پزشکی‌.

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول‌ ، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک میلیون‌ ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول ‌، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ‌ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت‌.

ماده 3 ـ خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارایه‌ خدمات اولیه‌ لازم به بیماران اورژانس جرم‌ محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال‌، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ ‌پزشکی‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال ‌، لغو پروانه‌ مسوول فنی موسسه‌ ،توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ پزشکی‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال‌، لغو پروانه‌ مسوول فنی ‌موسسه‌، لغو پروانه‌ تاسیس‌، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ پزشکی‌.

ماده 4 ـ ایجاد و یا ارایه‌ خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش ‌پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران ‌، توبیخ کتبی و درج درپرونده‌ پزشکی‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران‌ ، لغو پروانه‌ مسوول ‌فنی ‌، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ پزشکی‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران ‌، لغو پروانه‌ مسوول فنی ‌،لغو پروانه‌ تاسیس ‌، توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ پزشکی‌.

تبصره ـ میزان حق‌العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهدشد.

ماده 5 ـ به کارگیری کلیه‌ متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار، صادره از وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی باشند، در موسسات پزشکی جرم ‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال‌، توبیخ کتبی و درج درپرونده‌ پزشکی‌.

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول‌ ، لغو پروانه‌ مسوول فنی‌.

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم ‌، لغو پروانه‌ تاسیس‌.

ماده 6 ـ صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در ماده 5 که درمحل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:

مرتبه‌ اول ـ درج تخلف در پرونده‌ پزشکی و اعزام به محل کار قانونی‌.

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول ‌، جریمه‌ نقدی به میزان پانصد هزار تا پنج میلیون ‌ریال به تناسب‌.

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم ‌، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی‌ حداکثر تا دو برابر مدت قانونی‌.

ماده 7 ـ به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ‌، توبیخ کتبی و درج درپرونده‌ پزشکی‌.

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول‌، لغو پروانه‌ مسوول فنی‌.

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم لغو پروانه‌ تاسیس‌.

تبصره ـ افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذی صلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی‌خواهند گردید.

ماده 8 ـ ترک موسسه‌ی پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌نماید ، جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه‌ اول ـ توبیخ کتبی و درج در پرونده‌ پزشکی‌.

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازات مرتبه‌ اول‌، جریمه‌ نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم‌، لغو پروانه‌ مسوول فنی‌.

تبصره ـ در صورت لغو پروانه‌ مسوول فنی و یا لغو پروانه‌ تاسیس در مورد موسسات پزشکی‌(مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسوول فنی جدید وهیات موسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع می‌گردد و ضمنا تاتعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی‌ مسوول فنی موقت برای اداره‌ی موسسه منصوب و به کار گماشته خواهد شد.

ماده 9 ـ چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به ‌افراد شود، مجازاتهای مندرج‌، مانع رسیدگی و پیگرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال ‌مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذی صلاح قضایی نخواهد گردید.

ماده 10 ـ چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد.

ماده 11 ـ در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی و مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده‌ وزیربهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم ‌در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به ‌دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید.

ماده 12 ـ کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص‌ وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.


فصل دوم‌: تعزيرات توزيع و فروش دارو و شير خشك و ملزومات پزشکی ، دندان پزشكی و آزمايشگاهی

بخش 1 ـ دارو:

ماده 13 ـ دارو باید دارای پروانه‌ ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه‌ ساخت یا مجوز ورود از طرف ‌داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی و جمع ‌آوری داروهای غیر مجاز.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و انعکاس مراتب در پرونده‌.

مرتبه‌ سوم ـ قطع سهمیه‌  دارویی تا مدت سه ماه‌.

مرتبه‌ چهارم ـ تعطیل داروخانه تا مدت یک سال‌.

ماده 14 ـ داروخانه باید دارای پروانه‌ تاسیس از طرف وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی ‌باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.

ماده 15 ـ عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب ‌شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می‌گردد.

ماده 16 ـ مسوول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم ‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی با درج در پرونده‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال‌.

مرتبه‌ چهارم ـ لغو موقت پروانه‌ مسوولیت فنی تا مدت سه ماه‌.

ماده 17 ـ داروخانه باید دارو را از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی (شرکتهای توزیع‌ کننده‌  دارو ) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده‌ جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی با درج در پرونده‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه‌ دارویی تا مدت سه ماه‌.

مرتبه‌ چهارم ـ تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال‌.

تبصره ـ مبادله‌ دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر مشمول ‌ضوابط فوق نخواهد بود.

ماده 18 ـ دارو باید در مقابل نسخه‌ پزشک ارایه شود و ارایه‌ آن بدون نسخه‌ پزشک جرم ‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ تذکر کتبی‌.

مرتبه‌ دوم ـ اخطار کتبی با درج در پرونده‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال‌.

مرتبه‌ چهارم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال‌.

مرتبه‌ پنجم ـ قطع سهمیه‌ دارویی تا مدت یک ماه‌.

تبصره ـ لیست اقلامی که ارایه‌ آنها بدون نسخه‌ پزشک مجاز می‌باشد از سوی وزارت ‌بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌گردد.

ماده 19 ـ دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف‌ کننده‌، به متقاضی ارایه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارایه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ ‌بیمه‌ خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه‌ دوم‌) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده‌ جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

الف ـ گرانفروشی‌:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهیمه‌ دارویی به مدت یک ماه‌.

مرتبه‌ چهارم ـ تعطیل داروخانه تا مدت یک سال‌.

ب ـ عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها:

مرتبه‌ اول ـ تذکر کتبی‌.

مرتبه‌ دوم ـ اخطار کتبی‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال‌.

مرتبه‌ چهارم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال‌.

ماده 20 ـ نگهداری و یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ‌گذشته که بایستی معدوم ‌شوند، جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

الف ـ عرضه و نگهداری‌:

مرتبه‌ اول ـ تذکر کتبی و جمع‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع ‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ ‌گذشته‌.

مرتبه‌ سوم ـ قطع سهمیه‌ دارویی تا مدت سه ماه‌.

مرتبه‌ چهارم ـ تعطیل موقت تا شش ماه‌.

ب ـ فروش‌:

چنانچه در سایر قوانین مجازاتهای شدیدتری پیش‌بینی نشده باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده ‌به بیمار:

مرتبه‌ اول ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و جمع ‌آوری داروهای فاسد و یا تاریخ‌گذشته‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه‌ دارویی تا مدت یک ماه‌.

مرتبه‌ سوم ـ تعطیل داروخانه تا مدت یک سال‌.

ماده 21 ـ در داروخانه نباید غیر از دارو ، لوازم بهداشتی و آرایشی ‌، شیر خشک ‌، غذای کودک و لوازم ‌مصرفی پزشکی مجاز ، کالای دیگری به فروش برسد. تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف ‌به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ تذکر کتبی‌.

مرتبه‌ دوم ـ اخطار کتبی و درج در پرونده‌.

مرتبه‌ سوم ـ جمع‌آوری کالاهای غیر مجاز.

مرتبه‌ چهارم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ضبط کالاهای غیر مجاز به نفع دولت‌.

ماده 22 ـ چنانچه داروخانه لوازم بهداشتی و آرایشی ‌، شیر خشک‌ ، غذای کودک و لوازم مصرفی ‌پزشکی مجاز را بیش از قیمت ‌های تعیین شده عرضه نماید گرانفروشی محسوب شده و متخلف به‌ مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

الف ـ گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال‌.

مرتبه‌ اول ـ جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان‌ گرانفروش‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی معادل مبلغ ده هزار ریال‌، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌.

ب ـ گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال‌.

مرتبه‌ اول ـ جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه درمحل واحد به عنوان گرانفروش‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی‌، نصب پارچه در محل‌ واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌.

ج ـ گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال‌:

مرتبه‌ اول ـ جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان گرانفروش‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی‌، نصب پارچه در محل واحد ومعرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌.

د ـ گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال‌:

مرتبه‌ اول ـ جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان گرانفروش‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی‌، نصب پارچه در محل واحد ومعرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌.

ماده 23 ـ داروخانه موظف است کلیه‌ی کالاهای خریداری شده را مستمرا تا اتمام موجودی عرضه‌ نماید و در صورت خودداری از عرضه به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه‌ کالاها با قیمت تعیین شده‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ قطع سهمیه تا مدت سه ماه‌.

مرتبه‌ چهارم ـ تعطیل موقت تا یک سال‌.

ماده 24 ـ داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارایه نماید مگر به‌ دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان محل و در غیر این صورت ‌متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ تذکر.

مرتبه‌ دوم ـ اخطار کتبی با درج در پرونده‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی تا بیست هزار ریال‌.

مرتبه‌ چهارم ـ جریمه‌ نقدی تا پنجاه هزار ریال‌.

تبصره 1 ـ در صورتی که داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارایه‌ خدمات دارویی ‌خودداری نماید، مرتبه‌ اول تذکر، مرتبه‌ دوم اخطار کتبی و درج در پرونده‌، مرتبه‌ سوم ‌جریمه‌ نقدی تا پنجاه هزار ریال و مرتبه‌ چهارم جریمه‌ نقدی تا یکصد هزار ریال‌.

تبصره 2 ـ داروخانه‌های شبانه‌روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر تعزیرات ذکرشده در مرتبه‌ پنجم تا یک سال تعطیل خواهند شد.

ماده 25 ـ در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یک سال‌به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تاسیس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه‌ تاسیس داروخانه را نخواهد داشت و به هرحال داروخانه نباید تعطیل گردد.
بخش 2 ـ شیر خشک و غذای کودک‌:
ماده 26 ـ شیر خشک شیرخواران باید دارای مجوز ورود از وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش ‌پزشکی بوده و از طریق شبکه‌های توزیع‌کننده‌ مورد تایید این وزارت در اختیار داروخانه ‌ها قرارگیرد و داروخانه نیز بایستی آن را در ازا دریافت کوپن معتبر و با قیمت رسمی به متقاضی ارایه نماید (شیر خشک‌های رژیمی صرفاً بایستی با نسخه پزشک و با قیمت رسمی به مصرف‌ کننده عرضه‌ شود.) تخلف از این امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

الف ـ در صورت عدم عرضه‌ شیر خشک‌، مجازاتهای مذکور در ماده 23 این قانون‌.

ب ـ در صورت گرانفروشی ‌، مجازاتهای مذکور در بند الف ماده 19 این قانون‌.

ج ـ در صورت عرضه‌ شیر خشکهای رژیمی بدون نسخه پزشک مجازاتهای مذکور در ماده 18 این قانون‌.

د ـ در صورت تهیه و عرضه و فروش شیر خشک شیرخواران بدون مجوز ، مجازاتهای مذکور در ماده ‌13 این قانون‌.

بخش 3 ـ لوازم و ملزومات پزشكی و دندان پزشكی و آزمایشگاهی‌:

ماده 27 ـ لوازم و ملزومات پزشكی و دندانپزشكی و آزمایشگاهی كه برای تولید و یا وارد كردن آنها از ارز دولتی استفاده شده باشد باید براساس ضوابطی كه وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشكی ‌تعیین می‌نماید، در مقابل ارایه‌ فاكتور و با قیمت رسمی در اختیار متقاضی قرار گیرد و تخلف ازاین امور جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محكوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ اخطار كتبی و یا جریمه نقدی تا یكصد هزار ریال و یا هردو مجازات‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی تا یك میلیون ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ی نقدی تا پنج میلیون ریال‌.

در صورت گرانفروشی متخلف به ترتیب مذكور در ماده 22 این قانون مجازات می‌شود.

تبصره ـ شركتهای توزیع‌ كننده‌ اقلام مذكور در صورتی كه در تخلف از ضوابط فوق با تولیدكننده‌ و یا واردكننده مشاركت و یا معاونت داشته باشند متخلف محسوب و به مجازاتهای زیر محكوم‌ خواهند شد:

مرتبه‌ اول ـ اخطار كتبی ‌و ضبط‌ كالا به‌ نفع ‌دولت ‌و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی به شركت مذكور

مرتبه‌ دوم ـ ضبط كالا به نفع دولت‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط كالا به نفع دولت‌.
بخش 4 ـ شرکتهای توزیع‌ کننده‌ دارو ، شیر خشک و ملزومات پزشکی ‌، دندان پزشکی و آزمایشگاهی‌:

ماده 28 ـ این‌گونه شرکتها موظفند کالاهای موضوع این قانون را در صورتی که با ارز دولتی تولید و یا وارد شده باشند، منحصرا از شرکتهای تولیدی و یا وارداتی مجاز دریافت نمایند، تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت بهای آن به قیمت رسمی‌.

مرتبه‌ دوم ـ ضبط کالا به نفع دولت‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ی نقدی تا یک میلیون ریال و ضبط کالا به نفع دولت‌.

ماده 29 ـ شرکتهای توزیعی موظفند اقلام توزیعی خود را برطبق ضوابط اعلام شده در اختیار واحدهای مجاز و یا متقاضیان قرار دهند. تخلف از ضوابط این ماده جرم بوده و متخلف به‌ مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ی نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال‌.

ماده 30 ـ شرکتهای توزیعی موظفند با ارایه‌ فاکتور و به قیمت رسمی کالا را تحویل نمایند.تخلف از این ماده جرم بوده و در صورت گرانفروشی‌ ، متخلف به ترتیب مذکور در ماده 22 این قانون‌ مجازات می‌شود و در غیر این صورت‌:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی‌.

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال‌.

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ی نقدی تا مبلغ سیصد هزار ریال‌.
فصل سوم ـ تعزیرات تولید ، توزیع ‌، فروش مواد خوردنی ‌، آشامیدنی ‌، آرایشی و بهداشتی‌

ماده 31 ـ تولید مواد خوردنی ‌، آشامیدنی ‌، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته ‌بندی مشخص به ‌صورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست ماده 1 آیین ‌نامه اجرایی ماده 8 و 9 قانون مواد خوردنی ‌، آشامیدنی ‌، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه‌ ساخت از وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت‌

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازات ‌های مرتبه‌ اول ‌، جریمه‌ نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال با توجه به‌ حجم تولید غیر مجاز

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم ‌، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت‌

چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه‌ ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:

مرتبه‌ اول ـ تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت‌

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول ‌، جریمه‌ نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به ‌حجم تولید

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم تعطیل واحد تولیدی تا مدت شش ماه‌

ماده 32 ـ تولید مواد غذایی ‌، آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد، در صورت ‌تخلف‌:

مرتبه‌ اول ـ تعطیل تولید تا حضور مسوول فنی و اخطار کتبی با درج در پرونده‌

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول‌، ضبط کالای تولیدی به نفع دولت‌

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم ‌، جریمه‌ نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌

مرتبه‌ چهارم ـ تعطیل واحد تولیدی تا یک سال‌

ماده 33 ـ حضور مسوول فنی در کلیه‌ مراحل تولید الزامی بوده و مسوول فنی باید نظارت دائم‌ در امر تولید داشته باشد تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی و درج در پرونده‌ی مسوول فنی‌

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول ‌، جریمه‌ نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال‌

مرتبه‌ چهارم ـ تعلیق پروانه‌ مسوول فنی تا شش ماه‌

ماده 34 ـ کلیه‌ تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه‌ محصولات و فرآورده‌های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره‌ پروانه‌ ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ ‌مصرف‌) را نیز روی محصولات ‌، حسب مورد ، درج نمایند تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به ‌مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ اخطار و جریمه‌ نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌

ماده 35 ـ تولیدکنندگان مواد خوردنی ‌، آشامیدنی‌ ، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تایید شده در پروانه‌ ساخت می‌باشند

تخلف از مفاد این ماده در صورتی که عدم رعایت فرمول ساخت براساس کاهش مصرف مواد متشکله‌ آن باشد ، از مصادیق کم‌ فروشی و یا گرانفروشی محسوب گردیده و متخلف به مجازاتهای ‌زیر محکوم می‌شود:

الف ـ گرانفروشی تا مبلغ دو هزار ریال‌:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ ده هزار ریال‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ ده هزار ریال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی تا مبلغ ده هزار ریال‌، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌

ب ـ گرانفروشی از مبلغ بیش از دو هزار ریال تا مبلغ پانصد هزار ریال‌:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه درمحل واحد به عنوان گرانفروش‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی از مبلغ ده هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی‌، نصب پارچه درمحل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌

ج ـ گرانفروشی از مبلغ بیش از پانصد هزار ریال تا مبلغ پنج میلیون ریال‌:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به ‌عنوان گرانفروش‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی‌ ، نصب پارچه در محل واحد و معرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌

د ـ گرانفروشی بیش از پنج میلیون ریال‌:

مرتبه‌ اول ـ جریمه‌ نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه‌ نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان گرانفروش‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه‌ نقدی از هشت تا ده برابر میزان گرانفروشی ‌، نصب پارچه در محل واحد ومعرفی از رسانه‌های گروهی به عنوان گرانفروش‌

در صورتی که مواد اولیه‌ به کار رفته در فرمول ساخت‌، از مواد غیر مجاز و یا سمی باشد، متخلف ‌به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ ضبط کالای تولیدی و در صورت سمی و یا زیان ‌آور بودن ‌، معدوم نمودن کالا

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول‌ ، جریمه‌ نقدی تا پنج میلیون ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم‌ ، تعطیل واحد تولیدی تا یک سال‌

ماده 36 ـ شرکتهای پخش ‌، فروشگاه ها ، سوپرمارکت ها ، تعاونی ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع‌ کالای خوردنی ‌، آشامیدنی ‌، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای ‌مشمول قانون مواد خوردنی ‌، آشامیدنی‌ ، آرایشی و بهداشتی می‌باشند که دارای پروانه‌ ساخت‌ معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشکی باشند تخلف از این امر جرم‌ بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

الف ـ شرکتهای پخش و تعاونی های بزرگ‌:

مرتبه‌ اول ـ اخطار و ضبط کالا به نفع دولت‌

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول‌ ، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال با توجه به‌حجم کالا

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم‌ ، محکومیت مدیر عامل شرکت به زندان از یک تاشش ماه‌

ب ـ فروشگاهها و سوپرمارکتها و سایر اماکن‌:

مرتبه‌ اول ـ اخطار و ضبط کالا به نفع دولت‌

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازات‌ های مرتبه‌ اول ‌، جریمه نقدی تا یکصد هزار ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازات‌های مرتبه‌ اول‌، جریمه نقدی تا پانصد هزار ریال‌

در صورت تکرار ـ تعطیل واحد از یک تا شش ماه‌

ماده 37 ـ فروشگاهها ، سوپرمارکتها ، تعاونیها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند عرضه و تحویل کالا با علم به غیر بهداشتی بودن آن تخلف محسوب‌شده و متخلف به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی و ضبط کالا به نفع دولت‌

مرتبه‌ دوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ اول‌، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال به تناسب‌ حجم کالا

مرتبه‌ سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه‌ دوم‌، تعطیل واحد از یک تا شش ماه‌

ماده 38 ـ سازمانها و شرکتهای واردکننده و تولیدکننده‌ مواد اولیه‌ غذایی ‌، آرایشی و بهداشتی درصورتی می‌توانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده 31 این قانون عرضه نمایند که ‌واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه‌ ساخت معتبر از وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش ‌پزشکی باشند و متخلفین از مفاد این ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند:

الف ـ واردکنندگان‌:

مرتبه‌ اول ـ اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک سال‌

ب ـ تولیدکنندگان‌:

مرتبه‌ اول ـ اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی تا ده میلیون ریال‌

ماده 39 ـ متصدیان و مسوولین کارخانجات و کارگاهها و مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی ‌، آشامیدنی ‌، آرایشی ‌، بهداشتی ‌، اماکن عمومی ‌، مراکز بهداشتی درمانی ‌، مراکز آموزشی و پرورشی ‌، محلهای نگهداری و پرورش دام و طیور و کشتارگاه ها ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بهداشت ‌محیطی در محل فعالیت خود می‌باشند متخلفین از مفاد این ماده به ازای هر مورد نقص بهداشتی ‌، به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:

مرتبه‌ اول ـ جریمه نقدی از مبلغ یک هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی از مبلغ دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ جریمه نقدی از مبلغ چهار هزار تا دویست هزار ریال‌

مرتبه‌ چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه‌ سوم‌ ، زندان از یک تا شش ماه‌

تبصره ـ در صورت عدم رفع نقایص بهداشتی در پایان مهلت مقرر ، با لغو پروانه‌ کسب متصدی‌و یا مسوولین ‌، محل تعطیل خواهد شد و ادامه‌ کار منوط به اخذ پروانه‌ جدید و رفع نقص ‌می‌باشد

ماده 40 ـ در کلیه‌ مراحل مربوط به مواد این قانون در صورتی که تخلف در بخش غیر خصوصی ‌انجام گرفته باشد، حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و یا مباشر و یا هردو متخلف محسوب و به‌مجازاتهای زیر محکوم می‌گردند:

مرتبه‌ اول ـ اخطار کتبی و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال‌

مرتبه‌ دوم ـ جریمه نقدی تا مبلغ پنج میلیون ریال‌

مرتبه‌ سوم ـ تعلیق از خدمت به مدت سه تا شش ماه‌

مرتبه‌ چهارم ـ زندان از یک تا شش ماه‌
فصل چهارم ـ سایر مقررات ‌:

ماده 41 ـ گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله‌ ناظرین و بازرسین ویژه ‌ای كه توسط ‌وزارت بهداشت‌ ، درمان و آموزش پزشكی و یا مدیران عامل سازمانهای منطقه‌ای بهداشت ‌، درمان ‌تعیین می‌شوند ، تهیه می‌گردد.

ماده 42 ـ كلیه‌ گزارشات تخلفات مندرج در این قانون باید به تایید ناظرین و بازرسین ویژه برسد.

ماده 43 ـ وزارت بهداشت ‌، درمان و آموزش پزشكی موظف است به طور منظم اسامی كالاهای‌ مجاز و غیر مجاز (خوردنی‌ ، آشامیدنی‌ ، آرایشی و بهداشتی‌ ) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضی ‌اعلام نماید.

ماده 44 ـ اعمال تعزیرات حكومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهدبود.

 

 

 

 


 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟