1397 تير
يكشنبه
31

آیین ‌نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه ‌موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

آیین ‌نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه ‌موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

مصوب آبان ماه 1374

ماده 1 ـ در این آیین نامه واژه های زیر بجای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون‌: قانون (نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام‌).

ب ـ اداره‌ های مامور وصول درآمدهای دولت‌: هر اداره یا سازمان یا موسسه دولتی که به موجب ‌قوانین با شرح وظایف مصوب سازمانی خود موظف به وصول درآمدهای دولت باشند ، مانندگمرک ‌، دخانیات و شیلات ‌.

ج ـ سازمان کاشف‌: سازمانی است که وظیفه مبارزه با قاچاق و کشف کالای قاچاق را به عهده دارد.

د ـ کمیسیون مرکزی‌: کمیسیون مرکزی قیمت گذاری و نظارت بر فروش متشکل از نمایندگان ‌وزارتین بازرگانی و کشور ، سازمان تعزیرات حکومتی‌ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ‌، نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که با مسوولیت ‌ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مرکز تشکیل خواهد شد.

ه  ـ کمیسیون استان‌: کمیسیون قیمت گذاری و نظارت بر فروش که در هر استان تشکیل می‌گردد و متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی ‌، سازمان تعزیرات حکومتی‌ ، گمرک جمهوری اسلامی ایران‌ ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و با مسئولیت ‌سازمان مذکور می‌باشد.

و ـ خریداران‌: سازمانها و فروشگاه های زنجیره‌ ای و اتحادیه‌ های تعاونی مصرف که می‌توانند در خرید کالا شرکت نمایند، از جمله فروشگاههای زنجیره‌ای رفاه ‌، شهر و روستا ، سازمان اتکا ، فروشگاههای سپه‌ ، اتحادیه ‌های امکان‌ ، فرهنگیان‌ ، کارکنان دولت‌ .

ز ـ پایه بهای کالا: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق وارداتی عبارت اند از ارزش سیف بر اساس ‌قیمت ارز صادراتی (بر مبنای اعلام بانک مرکزی‌) و مبالغ سود بازرگانی مندرج در ماده 15 مقررات‌ صادرات و واردات و عوارض مربوط به همان کالاست و مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی عبارت از قیمت صادراتی همین کالاست‌.

ح ـ قیمت کارشناسی کالا : قیمتی است که کمیسیونهای استانها با استفاده از کارشناسان خبره و باتوجه به پایه بهای کالاها تعیین می‌نمایند.

ماده 2 ـ دبیرخانه کمیسیون مرکزی قیمت گذاری و نظارت بر فروش موظف است حداقل در هر ماه ‌یک بار جلسه کمیسیون مرکزی را تشکیل و عملکرد کمیسیونهای استانها را مورد ارزیابی قرار دهد.

کمیسیون مذکور قیمت پایه کالاها را بر اساس بند (ز) ماده 1 هر سه ماه یک بار تعیین و به ‌کمیسیونهای استانها ابلاغ خواهد نمود. ضمنا این کمیسیون موظف است دستورالعمل های اجرایی ‌این آیین نامه را تهیه و ابلاغ نماید و نظرات کمیسیون مرکزی برای کمیسیون ‌های استانها لازم الاجرامی‌باشد.

ماده 3 ـ اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت موظفند طبق قوانین مربوطه بلافاصله پس از ضبط کالا نسبت به اعلام مشخصات کامل کالاهای مکشوفه به دبیرخانه کمیسیون استان اقدام‌نمایند.

ماد 4 ـ دبیرخانه کمیسیون قیمت گذاری و نظارت بر فروش استانها موظفند هفته ‌ای یک بار (حداکثر دو هفته‌ای یک بار) نسبت به تشکیل جلسات کمیسیون در محل سازمان جمع آوری و فروش اموال ‌تملیکی استان اقدام و در خصوص تمام گزارشات واصله برابر مواد آتی تصمیم نماید. کمیسیون با حضور نصف به علاوه یک نفر اعضا رسمیت می‌یابد.

تبصره 1 ـ در استانهایی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نماینده مقیم نداشته باشدجلسات در محل اداره‌های کل امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شوند.

تبصره 2 ـ تصمیم‌گیری در مورد قیمت گذاری و فروش کالاهای دخانی و شیلاتی با دعوت ازنمایندگان ذی ربط در کمیسیون صورت خواهد گرفت و در صورت عدم حضور نمایندگان مذکور درجلسه تصمیم‌ گیری لازم انجام خواهد شد.

ماده 5 ـ کمیسیون‌های استانها با توجه به نرخهای ابلاغی از سوی کمیسیون مرکزی موضوع ( ماده ‌3 ) نسبت به تعیین بهای کارشناسی کالاهای هر پرونده با استفاده از کارشناسان خبره و بر حسب نوع ‌و کیفیت کالا اقدام و صورتجلسه ‌ای مشتمل بر تعداد پرونده‌های مطروحه و تصمیمات متخذه در آن‌ جلسه جهت اجرا تنظیم می‌نمایند.

ماده 6 ـ دبیرخانه کمیسیون‌های استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ تنظیم‌ صورتجلسه نسبت به دعوت خریداران برای شرکت در جلسه فروش اقدام و تاریخ برگزاری جلسات ‌فروش حداکثر سه روز از تاریخ دعوت نامه می‌باشد.

ماده 7 ـ کمیسیونهای استانها کالاهای سریع الفساد از جمله مواد غذایی و نوشیدنی فاسد شدنی راحداکثر ظرف مدت سه روز تعیین تکلیف و نسبت به فروش به خریداران (بند (و) ماده 1) اقدام و گزارش آن را به کمیسیون مرکزی ارسال دارند.

تبصره ـ کمیسیون مرکزی دستورالعمل اجرایی برای فروش سایر کالاهایی را که سریعا ضایع ‌می‌گردد از جمله احشام و میوه ‌جات را به کمیسیون استانها ابلاغ خواهد کرد.

ماده 8 ـ جلسات فروش با حضور حداقل سه خریدار رسمی خواهد شد و در صورتی که تعدادخریداران به حد نصاب نرسد جلسه بعدی بدون رعایت حد نصاب فوق الذکر حداکثر ظرف مدت ‌24 ساعت تجدید خواهد شد.

ماده 9 ـ دبیرخانه کمیسیون استانها اطلاعات مربوط به زمان و مکان فروش را به اطلاع خریداران ‌خواهند رساند.

ماده 10 ـ در هر مورد از فروش کالا، متناسب با ارزش کالای موجود و تعداد خریداران شرکت‌ کننده‌ ، سهمیه‌ ای (از انواع کالاهای موجود) برای هر یک از خریداران (با اولویت در پیشنهاد قیمت ونحوه پرداخت‌) از سوی کمیسیون استان تعیین می‌گردد
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟