1397 تير
يكشنبه
31

لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف‌

لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف‌

مصوب دی ماه 1358

ماده 1 ـ مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی‌ داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد.

مدیران عامل و مالی یا مسوولان ذی صلاح واحدهای مذکور که دارای امضای مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل ‌به پرسشهای مندرج در این جدول اقدام نمایند.

ماده 2 ـ هرگاه مدیران عامل و مالی و یا مسوولان ذیصلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف ‌مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل جداول و ارسال آن به مرکز بررسی قیمتها اقدام ننمایند متخلف ‌محسوب و به حبس جنحه ‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردند.

ماده 3 ـ هرگاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده 2برخلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیر واقعی اعلام کرده ‌باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و مابه ‌التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها رسیده باشد براساس حجم تولید یا فروش ‌سالانه به شرح زیر محکوم می‌گردند:

الف ـ هرگاه مابه ‌التفاوت تا مبلغ 000/500 ریال باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌گردد.

ب ـ هرگاه مابه‌التفاوت از مبلغ 001/500 ریال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه‌ای از شش ماه تادو سال محکوم می‌گردد.

تبصره 1 ـ متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محکوم می‌گردد.

تبصره 2 ـ در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجددا مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 3 ـ نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آیین‌نامه اجرایی که به وسیله وزارت بازرگانی ‌تهیه و به تصویب شورای عالی قیمتها خواهد رسید تعیین می‌گردد.
 

نظرسنجی
آیا مشاوره حقوقی تلفنی میتواند برآورده کننده نیازهای حقوقی شما باشد ؟